طرح درس سالانه ریاضی سوم راهنمایی پنجشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ 17:14

نام ماه

هفته

مو ضوعات درس

صفحه

هدفهای کلی درس

مهر

 

اول

اعداد طبیعی –اعداد اول و مرکب –روش تعیین اعداد اول با غربال اراتستن

1تا7

1-       آشنایی با اعداد اول و مرکب

2-       یاد آوری قوانین بخشپذیری

3-       آشنایی و استفاده از الگوریتم

دوم

تناسب معکوس – توان

8 تا13

1-       آشنایی با مسائل تناسب معکوس

2-       تشخیص تناسب معکوس و مستقیم

3-       به کار بردن قوانین توان

سوم

جذر

14تا 19

1-       یاد آوری مفهوم مجذور و جذر

2-       کاربرد جذر

3-       توانایی امتحان جذر

چهارم

نمایش مجموعه اعداد صحیح- جمع و تفریق اعداد صحیح – ترسیم رسم 1

20تا 28

1-       یاد آوری محور و مجموعه اعداد صحیح

2-       یاد آوری طریقه های نمایش مجموعه

3-       آشنایی با طرز نمایش مجموعه با نمادهای ریاضی

4-       یاد آوری جمع و تفریق اعداد صحیح هم با محور و هم بدون محور

5-       کاربرد وسایل اندازه گیری در ترسیم رسم

6-       دقت در کشیدن خطوط و اندازه گیری

آبان

اول

مجموعه اعداد گویا- نمایش اعداد گویا روی محور

جمع و تفریق اعداد گویا

29 تا 34

1-       یاد آوری مجموعه اعداد گویا

2-       یادآوری طریقه نمایش اعداد گویا روی محور به صورت نقطه یا بردار

3-       یادآوری جمع و تفریق اعداد گویا و کاربرد آن

دوم

ضرب و تقسیم اعداد گویا- مختصات

35 تا 41

1-       یاد آوری ضرب و تقسیم اعداد گویا

2-       یاد آوری محورهای مختصات و طریقه پیدا کردن مختصات نقطه و بردار روی محورهای مختصات

سوم

جمع بردارها – ضرب عدد در بردار

42 تا 46

1-       آشنایی با طریقه جمع بردارها با شکل و بدون شکل

2-       آشنایی با ضرب عدد در بردار با شکل و بدون شکل

3-       کاربرد ضرب عدد در بردار و جمع بردارها در حل معادلات مختصاتی 

چهارم

بر دارهای واحد مختصات – ترسیم رسم 2

47 تا 49

1-       آشنایی با بردار های یکه و کاربرد آنها در رسم شکل بردار و پیدا کردن مختصات بردار

آذر

اول

عبارتهای جبری

50تا 52

1-       یاد آوری کاربرد حروف در ریاضی

2-       یادآوری جمع و تفریق عبارتهای جبری

3-       آموزش ضرب عبارتهای جبری

دوم

پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری – توزیع پذیری ضرب در جمع و تفریق

53تا 58

1-       یاد آوری پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری

2-       آشنایی با عبارتهای جبری چند متغیره و با درجه بالاتر از یک

3-       کاربرد عبارتهای جبری برای مساحت شکلهای هندسی

4-       یاد گیری توزیع پذیری ضرب در جمع و تفریق با شکل و بدون شکل

سوم

معادله

59تا 63

1-       یاد آوری معادله  در جه یک و روش حل آن

2-       آشنایی با معادلات جدید از درجه یک و روش حل آنها

چهارم

راهبرد حل مسئله به کمک معادله- ترسیم رسم 3

63 تا66

1-       یادآوری روش حل مسئله به کمک نوشتن معادله برای مسئله

دی

اول

هندسه 1(زاویه ودایره -  زاویه مرکزی –زاویه محاطی-تقسیم دایره به کمانهای مساوی )

67 تا 77

1-       یاد آوری شکل های هندسی خط و دایره و زاویه و خواص آنها و انواع آنها

2-       آشنایی با وضعیت های یک دایره و خط باهم بارسم شکل

3-       آشنایی با وضعیت های یک زاویه و خط با هم با رسم شکل

4-       آشنایی با زاویه مرکزی و محاطی و چند ضلعی های منتظم

5-       یاد گیری تقسیم دایره به تعداد کمانهای مساوی باشکل

دوم

رابطه فیثاغورس

78 تا 84

1-       یادآوری مساحت شکلهای هندسی

2-       آشنایی با فیثاغورس و کارهای آن

3-       درک رابطه فیثاغورس با کمک شکل

4-       کاربرد رابطه فیثاغورس در ریاضی و طبیعت

سوم

دوران – ترسیم رسم 4                          برگزاری امتحانات نوبت اول

85 تا 90

1-       آشنایی با انواع دواران

2-       تجسم ذهنی شکل بعد از دوران

چهارم

برگزاری امتحانات نوبت اول – حل تمرینات دوره ای 1

91 تا 94

1-       مروری بر درسهای گذشته و این که تا چه حد آنها را فرا گرفته است.

بهمن

اول

مجموعه اعداد حقیقی

95 تا 99

1-       آشنایی با محور اعداد حقیقی و نمایش آنها روی محور

2-       آشنایی با اعداد اصم و طریقه ی نشان دادن آنها روی محور با نقطه

دوم

آمار – میانگین

 

 

100تا 104

1-       یاد آوری مطالبی از آمار که در سال اول خوانده اند

2-       یاد گیری طریقه تهیه جدول فراوانی

3-       کاربرد علم آمار در زندگی

سوم

معادله های خطی  مبدا گذر – معادله های خطی غیر مبدا گذر

105 تا 113

1-       آشنایی با معادله خط وطریقه نوشتن آن با استفاده ازمختصات نقاط

2-       آشنایی با رسم خط با استفاده از معادله آن

چهارم

شیب خط – خطهای موازی با محور های مختصات

114تا121

1-       آشنایی با شیب خط با استفاده از شکل سرسره

2-       پیدا کردن مهارت نوشتن شیب و عرض ازمبداخط از روی معادله

3-       آشنایی با معادله خطهای موازی با محور های مختصات

4-       پیدا کردن مهارت رسم خطهای موازی با محور به کمک معادله آنها

5-       یافتن توانایی حساب کردن شیب و عرض از مبدا در صورتی که معادله خط به صورت دیگر باشد

6-       رسم خطهای موازی با کمک شیب

اسفند

اول

دستگاه معادلات خطی – راهبرد تشکیل معادله

122 تا 125

1-       آموزش طریقه پیدا کردن نقطه تلاقی دو خط با شکل و بدون شکل

2-       استفاده از دستگاه معادلات خطی برای حل بعضی مسائل

3-       آشنایی باروشهای حل دستگاه معادلات به صورت حذفی و جانشینی

دوم

ترسیم رسم5- هندسه 2( خطهای موازی با فاصله های مساوی)

126تا 130

1-       توانایی تقسیم یک پاره خط به قطعات مساوی با کمک خطهای موازی

سوم

قضیه تالس

 

 

 

131تا 134

1-       آشنایی با تالس

2-       درک قضیه تالس به کمک شکل

3-       به کار بستن رابطه تالس در هر مثلثی

چهارم

حل تمرینات دوره ای 2 تا سوال 29

151 تا 155

1-       مرور درسهای گذشته

فروردین

سوم

ارزشیابی مرحله ای و تدریس درس تشابه

129 تا 139

1-       مرور درسها ی گذشته با توجه به تعطیلات نوروزی

2-       آشنایی با پانتوگراف( نقاله متحرک)  و کاربرد آن

3-       آشنایی با شکل های متشابه و خواص آنها

4-       کاربرد تشابه در نقشه و پیدا کردن مقیاس

چهارم

تشابه دو مثلث

140 تا 144

1-       آشنایی با حالتهای تشابه مثلث

2-       کاربرد تشابه در طبیعت برای پیدا کردن مثلا ارتفاع درخت و کوه و... با استفاده از یک تکه چوب

اردیبهشت

اول

حجم ( حجم هرم – حجم مخروط )

145 تا 147

1-       یاد آوری مفهوم حجم و واحد های آن

2-       آشنایی با شکل هرم و مخروط

3-       توانایی ساختن هرم و مخروط با کاغذ

4-       توانایی بدست آوردن حجم هر هرم و مخروطی به کمک فرمول  

دوم

حجم کره – حل  ادامه تمرینات دورهای 2

148 تا155

1-       شناخت کره و اجسامی به شکل کره در طبیعت

2-       توانایی محاسبه حجم و مساحت کره با فرمول

سوم

مرور درسهای نوبت اول

 

 

چهارم

مرور درسهای نوبت دوم – ارزشیابی از کل کتاب

 

 

خرداد

 

امتحانات نوبت دوم

 

 

 

نوشته شده توسط حسن آصفی   | لینک ثابت |